Wycena nieruchomości -> Rzeczoznawca majątkowy - wycena, cel wyceny, wycena domów i mieszkań

Badania i analiza rynku dla potrzeb wyceny
Przy sporządzaniu operatu szacunkowego istotne znaczenie ma analiza, charakterystyka rynku nieruchomości, a także wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Analiza rynku w operacie szacunkowym powinna określić:
  • rodzaj rynku (np. lokale mieszkalne, handlowe, grunty itp.),
  • obszar badania rynku (np. obręb, kilka obrębów, gmina, małe miasto),
  • okres badania rynku (np. miesiąc, kwartał, rok, 2 lata),
  • relacje pomiędzy popytem i podażą,
  • stan środowiska naturalnego,
  • ograniczenia.
Badany rynek nieruchomości powinien być podobny pod względem:
  • cech fizycznych,
  • stanu prawnego nieruchomości i ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innych dokumentów planistycznych,
  • cech użytkowych i ekonomicznych nieruchomości.
Warto zapamiętać, iż atrybuty – cechy rynkowe wybierane w procesie wykonywania analizy, silnie wpływają na wartość nieruchomości. Badanie i analiza rynku nieruchomości, dobranego do celu i sposobu wyceny, jest istotną składową operatu szacunkowego.